VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Podmínky možností výběru, nákupů a profitu ze Společností nabízených produktů, dále mohou být též označeny jako Smlouva. Jedná se o závazná pravidla smluvních stran.


Společnost
Bestseries s.r.o.,
IČ: 05643724
se sídlem Ostrava - Slezská Ostrava, Zámostní 1155/27, PSČ 710 00.
Firma Cryptonit,
dostupná na webových stránkách www.crptnit.cz, www.crptnit.com.

Produkty 
Produktové balíčky nabízené Společností, jejichž specifikace je uvedena na webových stránkách www.crptnit.cz, www.crptnit.com.

Klient, Člen či Zákazník
Fyzická nebo právnická osoba, která má zájem uzavřít nebo případně uzavřela se Společností smlouvu, jejímž předmětem plnění je Společností nabízený produkt, a která se přidala či přihlásila do projektu Společnosti Cryptonit přes její webové stránky www.crptnit.cz, www.crptnit.com. Klientem, Členem či Zákazníkem Společnosti se může stát pouze plně svéprávná zletilá osoba, jejíž právní jednání je schopno vyvozovat zákonem zamýšlené následky. 
Klient nebo Zákazník o sobě prohlašuje, že je osobou zletilou (dovršil tedy věku osmnácti let) a svéprávnou (schopnou jednat sama za sebe). 

BackOffice
Osobní e-kancelář každého Klienta, Člena či Zákazníka.

Návštěvník 
Každá osoba, která navštíví internetové stránky Společnosti na adresách www.crptnit.cz, www.crptnit.com., aniž by učinila registraci do projektu Cryptonit.

Kryptoměna 
Není považována za měnu (měnovou jednotku), kryptoměna není považována za elektronické peníze, kryptoměna nepředstavuje pohledávku držitele kryptoměny za jinou osobou, nákup a prodej kryptoměn na vlastní účet nepředstavuje žádnou platební službu, stejně tak transakce s kryptoměnou a vedení „účtu“ („virtuální peněženky“), v případě směny kryptoměny na Kč se nejedná o směnárenský obchod, kryptoměna není investičním nástrojem. Interní bodový systém označován v CRPT je pouze jednotkou v ekosystému www.crptnit.cz , www.crptnit.com. Kryptoměnová peněženka Společnosti je vždy dočasně generována na základě platební brány. 


Bankovní účet Společnosti
Bankovní účet Společnosti č.ú. 221913663/0600


1. Dodržování obchodních podmínek 

Vstupem na stránky www.crptnit.cz , www.crptnit.com (dále jen „Stránky“), které jsou ve vlastnictví společnosti Bestseries s.r.o., IČ: 05643724 se sídlem Ostrava - Slezská Ostrava, Zámostní 1155/27, PSČ 710 00 (dále jen “Společnost”), Klient/Člen/Zákazník souhlasí s dodržováním obchodních podmínek Společnosti uvedených na těchto stránkách. Tyto obchodní podmínky určují pravidla využívání a koupě služeb a produktů na stránkách www.crptnit.cz , www.crptnit.com, a jsou pro každého Klienta/Člena/Návštěvníka závazné. V případě porušení obchodních podmínek Klientem, Členem nebo Zákazníkem Společnosti je Společnost oprávněna vyvodit vůči dané osobě právní důsledky. 
2. Autorská práva 

Obsah těchto stránek je chráněn autorskými právy a představuje duševní vlastnictví, případně oprávnění z výhradní licence Společnosti. Pod tento obsah spadá logo, design, text, grafika, data, fotky, animace, videa, zvuky, software. Jakékoli šíření, kopírování, úprava, prezentace a jiné použití tohoto obsahu třetí stranou je možné pouze s písemným souhlasem Společnosti. Každý Návštěvník, Klient, Člen a Zákazník tímto vyslovuje svůj souhlas, že je zodpovědný za jakoukoli škodu způsobenou Společnosti a jejím obchodním partnerům, která vznikne na základě zneužití obsahu těchto stránek, případně porušením obchodních podmínek, a je povinen tuto škodu nahradit ve výši jejího rozsahu. Dále je povinen nahradit případný ušlý zisk a náklady na uvedení do původního stavu. 
3. Využití obsahu stránek 

Kdokoli se stane Klientem, Členem či Zákazníkem Společnosti, může využívat obsah stránek a majetek Společnosti na to určený v rozsahu, který je v souladu s Obchodními podmínkami Společnosti způsobem, kterým Společnosti nevznikne žádná škoda. V opačném případě je Zákazník odpovědný za škodu tím způsobenou, a je povinný tuto škodu uhradit. V opačném případě je Společnost oprávněna vyvodit ze situace právní důsledky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. Využití obsahu stránek pro jinou osobu než Klienta, Člena či Zákazníka je stanovena smluvní pokuta dle čl. 10 této smlouvy. 
4. Základní ustanovení 

Stránky Společnosti nemají investiční zaměření v souladu s ustanovením zákona o investování na kapitálovém trhu dle ust. § 15d a násl. zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Obchodovaní finančních derivátů – kryptoměn není investiční činností a Klienti ,Členové či Zákazníci Společnosti nejsou považováni za investory. Společnost neodpovídá za správnost a úplnost údajů a informací zveřejněných na uvedených webových stránkách. Informace zde uvedené a zveřejněné neposkytují daňové poradenství dle daňových zákonů České Republiky ani jiného státu, právní poradenství dle zákona č. 85/1996 Sb., zákon o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, investiční poradenství dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, ani obchodní poradenství, a neposkytují žádnou záruku, na základě které je garantováno dosažení zisku, případně limitace potenciální ztráty. Kdokoli využívá systém a služby uvedené na webových stránkách www.crptnit.cz , www.crptnit.com, je si vědomý, že je součástí (Klientem, Členem či Zákazníkem) Společnosti zcela dobrovolně, uvědomuje si, že je za vlastní obchody odpovědný sám, odpovídá za obchody vykonané na základě poskytnutých jednotlivých produktů Společnosti a kopírovaní výhradně sám, odpovídá za zisky a ztráty výhradně sám, a v případě jakékoli vzniklé ztráty není žádná třetí strana, Společnost ani subjekt odpovědný, a není povinný tuto vzniknuvší ztrátu Klientovi, Členovi či Zákazníkovi nahradit. 
Každý Klient, Člen či Zákazník si je plně vědom rizika souvisejícího s obchodováním s finančními deriváty a kryptoměnami. Každá osoba musí sama uvážit, zda je tento způsob obchodování pro ni vhodný, a jakmile se rozhodne uzavřít smlouvu prostřednictvím stránek www.crptnit.cz , www.crptnit.com, je si plně vědom možného rizika, způsobu obchodování a zvolené obchodní strategie. 
Každý Klient, Člen či Zákazník si musí sám zvolit výši obchodního kapitálu, se kterým chce obchodovat a pracovat. Klienty, Členy či Zákazníky upozorňujeme, že výše kapitálu by neměla být vyšší než suma, o kterou si tento Klient, Člen nebo Zákazník může dovolit přijít. Klient, Člen či Zákazník je povinen přizpůsobit si management rizika svojí osobní situaci. Společnost se zavazuje s osobními údaji partnera nakládat v souladu s výše uvedeným zákonem, a tyto nikterak nezneužívat. Dále o souhlasu se zpracováním osobních údajů v čl. 14 těchto Obchodních podmínek. 
Smlouva s Klientem, Členem či Zákazníkem nabývá platnosti vyplněním objednávky služeb Zákazníkem a účinnosti nabývá až uhrazením poplatku za individuálně určený typ produktu vybraného Klientem, Členem či Zákazníkem. Splatnost poplatku nastává momentem vyplnění objednávky, tedy k okamžiku uzavření smlouvy. Klient, Člen či Zákazník bere na vědomí, že neuhrazením poplatku nenastává účinnost smlouvy a Klient, Člen či Zákazník tedy nemá nárok na poskytnutí zvoleného produktu. Klient, Člen či Zákazník bere na vědomí, že účinností smlouvy vzniká Společnosti nárok na odměnu.

 


5. Objednávka 

Objednávku Klient, Člen či Zákazník vytváří pomocí webového rozhraní dle výzvy na webových stránkách Společnosti. Při vytvoření Objednávky pomocí formuláře na webových stránkách společnosti Klient, Člen či Zákazník nejprve vybere produkt, o který má zájem. Po zvolení požadovaného produktu a způsobu platby Klient, Člen či Zákazník potvrzuje svou objednávku, čímž podá závazný návrh na uzavření smlouvy mezi Klientem, Členem či Zákazníkem a Společností. Klient, Člen či Zákazník je povinen uvést v objednávce tyto údaje: Jméno a příjmení, kontakt (telefon a e-mailovou adresu).
Neobsahuje-li Objednávka náležitosti dle čl. 5 VOP, je považována za neúplnou. Společnost v takovém případě může kontaktovat Klienta, Člena či Zákazníka a vyzvat ho k odstranění nedostatků Objednávky a jejímu případnému upřesnění nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů upřesňujících nebo doplňujících objednávku Společnosti se Objednávka považuje za úplnou. V případě, že se Objednávku nepodaří upřesnit nebo doplnit, tak není pro Společnost závazná. 

Zákazník přistupuje k těmto VOP a Objednávce zde činěné za odměnu Produktu platnou v době objednání. S celkovou odměnou Klient, Člen či Zákazník objednávaného/ných Produktu/ů souhlasí. Zároveň bere na vědomí, že odměna jednotlivých Produktů Společnosti se může kdykoliv do budoucna změnit, a Společnost si tak sjednává nárok toto učinit v případě včasného upozornění Klienta, Člena či Zákazníka, a zveřejnění nového znění VOP a odměn Produktů.

Klient, Člen či Zákazník podáním této objednávky potvrzuje, že je seznámen s těmito všeobecnými Obchodními podmínkami, a tímto souhlasí s jejich úplným zněním. Na tyto všeobecné Obchodní podmínky je Klient, Člen či Zákazník s dostatečným předstihem upozorněn a využil možnosti se s nimi seznámit. Společnost si vyhrazuje právo tyto všeobecné Obchodní podmínky změnit, mj. ve smyslu doplnění nových produktů, možností či služeb, přičemž tuto skutečnost všem stávajícím Klientům, Členům či Zákazníkům vždy oznámí, a to elektronicky (emailem) na adresu, kterou Klient, Člen či Zákazník uvedl při své registraci do projektu Cryptonit. Klient, Člen či Zákazník má možnost vyjádřit svůj nesouhlas s novým zněním či dodatkem všeobecných Obchodních podmínek tak, že takový postoj textově oznámí na podporu projektu Cryptonit, přičemž musí být uveden důvod, který k takovému postupu Klienta, Člena či Zákazníka vedl (dále jen „námitka“). Podpora takovou odůvodněnou námitku nemá možnost bez dalšího odmítnout, nýbrž se s ní seznámí a Klientovi, Členovi či Zákazníkovi, který takovou odůvodněnou námitku podal, poskytne odpověď, a to opět textovou formou. Pokud Klient, Člen, či Zákazník nepodá námitku či nesouhlas k těmto změnám, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů od elektronického oznámení takovéto změny či doplnění všeobecných Obchodních podmínek, má se za to, že se změnou všeobecných Obchodních podmínek či jejich doplněním souhlasí a do budoucna nebude tuto skutečnost nikterak rozporovat. 

Uhrazením odměny za Produkt má zákazník právo na přístup k elektronickému obsahu Společnosti po neomezenou dobu dle těchto VOP od zprovoznění přístupu k tomuto obsahu Společností. Po uplynutí lhůty dle objednávky Klienta, Člena či Zákazníka dochází k vyčerpání objednaného Produktu a zároveň k automatické prolongaci na další období. 
6. Produkty Společnosti 


1) Podíl (dále jen “Produkt”) 

Shrnutí Produktu 
Podíl CRPT je pouze jednotka pro pro www.crptnit.cz, www.crptnit.com . Slouží ke spolufinancování provozu a dalším investicím do tohoto projektu. Společnost se zavazuje využitím prostředku pouze pro obchodní a provozní účely www.crptnit.cz, www.crptnit.com. 
Na co má nárok klient, který vlastní Podíl:


1, Donate příspěvek neregistrovaného člena 45%. 

2, SENTCRYPTO směnárna 25% ze zisku. 

3, Cryptonit mining 45% ze zisku. 

4, Crypto X, 45% ze zisku. 

5, ICO CRPT (Cryptonit) 25% ze zisku. 

6, CRPT COIN 25% ze zisku.
7, AUKČNÍ PORTÁL 45% ze zisku. 

Více dle: https://www.crptnit.cz/app/profile/vip.php 
Přístup do FB skupiny je jen pro členy Cryptonit (je třeba dodržovat kodex). Odměna za Produkt je uvedena na stránkách Společnosti v přehledech a jednotce CRPT, v sekci „podíly“. 
Pokud se rozhodnete podíl nebo jeho část, minimálně však v hodnotě 1 LTC, prodat zpět Společnosti, máte možnost jej prodat za aktuální hodnotu poníženou o 1/3 ceny. Výkup CRPT je možný nejdříve po vyprodání 75% všech podílů, to jest 1 125 podílů.
Podmínky a možnosti pro získání podílů:
Podíly jsou postupně jednou měsíčně uvolňovány a nabídnuty členům Společnosti k zakoupení.
Více dle: https://www.crptnit.cz/app/profile/vip.php 
Druhou možností, jak získat podíly, je připojení se k aukčnímu portálu PODÍLNÍKŮ Cryptonit.
Aukční portál je forma aukce podílů, kde již držené podíly nabízejí sami podílníci k volnému prodeji.
Tento portál je zpřístupněn každému členu Společnosti za podmínek uvedených v sekci „PODÍLY“ - ,,aukční nabídka podílníků“.

Dále podmínky na webu www.crptnit.cz, www.crptnit.com. 


2) Cloud Mining Cryptonit 

Základní charakteristika 
Produkt je určen k nákupu těžebního výkonu kryptoměn. Veškeré těžební rigy jsou ve vlastnictví společnosti Bestseries s.r.o., Klientovi, Členovi č Zákazníkovi je pouze pronajímán těžební výkon v MH/s (težba Ethereum). Společnost se zavazuje každý týden Klientovi, Členovi či Zákazníkovi, který má pronajatý výkon, poskytnout vyúčtování výnosnosti těžby, a na základě této skutečnosti připsat výnos na účet Klienta, Člena či Zákazníka na stránkách www.crptnit.cz, www.crptnit.com . Společnost si vyhrazuje právo odečíst z této vytěžené hodnoty v Ethereum náklady za elektřinu a nezbytné výdaje pro provoz těžebního rigu. Vytěžená hodnota je připisovaná jednou za týden a zaslána od 0.05 ETH na adresy Klientů, Členů či Zákazníků v Ethereum dle zažádání. Pokud si Klient, Člen či Zákazník zvolí odeslání vytěžené hodnoty v jiné kryptoměně, Společnost si účtuje 3% poplatek z odesílané částky. Společnost se zavazuje udržovat těžební sestavy po dobu 32 měsíců funkční. Klient, Člen či Zákazník je těmito VOP seznámen s riziky těžby kryptoměn. Společnost neovlivní obtížnost těžby a kurz Etherea. Společnost se oprosťuje od všech důvodu k ukončení těžby a odstoupení od smlouvy z důvodu vyšší moci, jako je novela právní úpravy zákonů, regulací apod. 
Společnost poskytuje zvýhodněné balíčky určené pro pronájem těžebního výkonu: 

Baliček MINI :  40 MH/s v hodnotě 1400 USD přepočítáno na LTC podle aktuálního kurzu. 

Balíček OPTI : 150 MH/s v hodnotě 5000 USD přepočítáno na LTC podle aktuálního kurzu.
 
Balíček BIGI : 400 MH/s v hodnotě 12 400 USD přepočítáno na LTC podle aktuálního kurzu. 
Balíček
INDIVIDUÁL 1 MH/s v hodnotě 42 USD přepočítáno na LTC podle aktuálního kurzu. 
Balíček BABY : 2.2 MH/s v hodnotě 90 USD přepočítáno na LTC (BABY balíček je zatížen 5% dobrovolným charitativním příspěvkem Společnosti Cryptonit jako dar pro Nadaci DOBRÝ ANDĚL).


Odměňovací program Cryptonit MINING 
Odměna náleží pouze Klientovi, Členovi či Zákazníkovi, jehož přímý referální partner si zakoupí těžební balíček. 

Za Balíček MINI odměna 112 CRPT/ks 

Za Balíček OPTI odměna 600 CRPT/ks 

Za Balíček BIGI odměna 1736 CRPT/ks 

Za Balíček Individuál odměna 1,68 CRPT/ks 
Za Balíček BABY odměna 2 CRPT/ks 

Odměna za doporučení je připisována v Interním bodovém systému, označováno v CRPT, je pouze jednotkou v ekosystému v hodnotě 0.25 USD a odesílán v přepočtu na LTC (litecoin). 

Společnost se zavazuje do 14 dní od obdržení hodnoty na LTC adresu uvedenou v BackOffice spustit pronájem těžebního výkonu. Klient je informován e-mailem a ve svém BackOffice.
Společnost si vyhrazuje čas na dokoupení těžebních zařízení, a to maximálně 30 dnů od obdržení hodnoty LTC na adresu uvedenou na webu. 
3) Odměňovací systém za doporučení - tzv. Free kontakt 
Funkčnost: 
V prvním levelu dostanete za každého člena 1 CRPT, jakmile se dostanete do druhého levelu, odměna se vám znásobí. V každém dalším levelu se dále násobí podle daného vzorce v tabulce. 

Přehled stupňů 


POZICE POČET ČLENŮ ODMĚNA ZA ČLENA 

JUNIOR 0 - 10 členů - 1 CRPT 

AGENT 11 -24 členů - 2 CRPT 

MANAGER 25 - 49 členů - 2,8 CRPT 

SENIOR 50 - 99 členů - 3,6 CRPT 

DIRECTOR 100 - 139 členů - 5 CRPT = 1. záchytná pozice
SENIOR
DIRECTOR 140 – 169 členů - 5,4 CRPT
DIRECTOR CONSUL 170 – 199 členů - 6,8 CRPT 
DIRECTOR EXECUTIVE 200 < členů - 8 CRPT = 2 záchytná pozice

Každý člen má po zadání všech údajů vlastní odkaz pro své přátele, který může sdílet dle uvážení.
Za každou zprostředkovanou registraci získává každý člen Odměnu za doporučení, která je připisována v Interním bodovém systému označováno v CRPT, je pouze jednotkou v ekosystému, hodnotě 0.25 USD a odesílán v přepočtu na LTC (litecoin).
Každý Klient, Člen či Zákazník má nárok se do programu dobrovolně zapojit. Zakazuje se všem Klientům, Členům či Zákazníkům vytvářet tzv. „multiúčty“, vlastnit více účtů na základě svého obohacení. Tímto by se dopustili závažného porušení těchto VOP. Společnost si při prokázání této skutečnosti uplatňuje nárok na veškeré náklady a škody tím vzniklé, dále na uhrazení smluvní pokuty ve výši 50 000 Kč (padesát tisíc korun českých) do 7 pracovních dnů na účet společnosti BestSeries s.r.o.
Odměny jsou vypláceny po dosažení třetí úrovně na žádost Klienta, Člena či Zákazníka, a to na jeho uvedenou LTC adresu v Litecoinech. V případě vyplacení odměny se Vám odečtou aktuálně zprostředkované registrace, a tím pádem i dosažený level na level junior, pokud nebylo dosaženo některé ze záchytných pozic.7. Splatnost a platební podmínky odměny 

Nejsou-li dohodnuty jiné lhůty splatnosti, je Klient, Člen či Zákazník povinen uhradit Produkt okamžitě po odsouhlasení těchto VOP. Klient, Člen či Zákazník je povinen uhradit odměnu dle objednaných Produktů Společnosti platebními metodami akceptovanými Společností, tedy jmenovitě měnové jednotky Kryptoměny (BTC, LTC, ETH) na Kryptoměnovou adresu určenou Společností. Produkty jsou hrazené způsobem aktuálně podporovaným Společností. 


Jakékoliv změny je Klient, Člen či Zákazník povinen ohlásit formou elektronické komunikace. tj. emailem na emailovou adresu: podpora@crptnit.cz. Klient, Člen či Zákazník obdrží emailové komunikace. Produkty jsou hrazené způsobem aktuálně podporovaným Společností, zejména pak bezhotovostně Kryptoměnou dle smluvních podmínek tohoto portálu. 
Má se za to, že Klient, Člen či Zákazník platbu uhradil, a tím došlo k uzavření smluvního vztahu mezi smluvními stranami, a to v době připsání finančních prostředků na účet Společnosti. Přestane-li Zákazník hradit odměnu za Produkt dle čl. 6, nastává ukončení smluvního vztahu vyplývajícího dle této smlouvy a dochází tak k odstoupení od smlouvy pro její podstatné porušení (také dle čl. 12 této smlouvy). 

Klient, Člen či Zákazník musí jasně a srozumitelně zvolit Produkt, jež chce od vzniku této smlouvy využívat, a za který bude platit. Změna již zvoleného a zaplaceného produktu není možná a Klient, Člen či Zákazník tuto skutečnost bere na vědomí a souhlasí, že takto zvolený produkt je třeba ihned po objednání uhradit. Klient, Člen či Zákazník může takto zvolit více produktů z nabídky a využívat je. 
8. Zisk z obchodování 

Společnost, stránky, ani žádná třetí strana žádným způsobem negarantuje zisk nebo jakékoli zhodnocení obchodních účtů a obchodovaných finančních prostředků. Garance zisku je v rozporu se základními principy finančního trhu. Jestliže jakákoli osoba prezentuje www.crptnit.cz, www.crptnit.com nebo Společnost samotnou jako společnost, která nabízí nebo zprostředkovává jakoukoli garanci zhodnocení finančních prostředků, zisku nebo obchodování, šíří tato osoba nepravdivé a zavádějící informace, a Společnost je oprávněna vůči Klientům, Členům, Zákazníkům i Návštěvníkům, kteří se dopustí výše uvedeného jednání, vyvodit právní důsledky. Společnost a její www.crptnit.cz, www.crptnit.com se od takovýchto a podobných tvrzení zcela distancují. 
9. Omezení členství Klienta, Člena a Zákazníka 

Společnost si vyhrazuje právo kdykoli omezit nebo pozastavit členství na stránkách jakéhokoli Klienta, Člena či Zákazníka, a to bez předchozího upozornění v případě, že Společnost zjistí, že tento Klient, Člen či Zákazník porušuje Obchodní podmínky Společnosti, způsobuje Společnosti škodu, kazí její jméno nebo šíří veřejně nepravdivé nebo zavádějící informace týkající se Společnosti a jejích stránek. 
10. Ochrana důvěrných informací 

Důvěrnými informacemi se pro účely této Smlouvy a po celou dobu trvání vzájemné spolupráce smluvních stran rozumí, bez ohledu na formu a způsob jejich sdělení či zachycení a až do doby jejich zveřejnění, veškěré skutečnosti, které se smluvní strana (Klient, Člen či Zákazník) v průběhu vzájemné spolupráce dozví, nebo které jí druhá smluvní strana v průběhu vzájemné spolupráce zpřístupní, jakož i sama existence těchto skutečností a vzájemné spolupráce smluvních stran (dále jen „Důvěrné informace“). 
Obchodní tajemství a Důvěrné informace touto smlouvou chráněné tvoří rovněž veškeré skutečnosti technické, ekonomické, právní povahy, procesní postupy další procesy v rámci fungování společnosti v hmotné nebo nehmotné formě, které byly jednou ze smluvních stran takto označeny a byly poskytnuty druhé smluvní straně. Tyto skutečnosti nejsou v příslušných obchodních kruzích zpravidla běžně dostupné, a obě smluvní strany mají zájem na jejich utajení a na odpovídajícím způsobu jejich ochrany. Obchodní tajemství a Důvěrné informace jsou dále společně označeny též jako „chráněné informace“. 
Za porušení povinností týkajících se ochrany Obchodního tajemství nebo Důvěrných informací podle této smlouvy má poškozená smluvní strana právo uplatnit u druhé smluvní strany, která tyto povinnosti porušila, nárok na zaplacení smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty je stanovena na 500.000,-Kč (pět set tisíc korun českých) za každý jednotlivý prokázaný případ porušení povinnosti. Smluvní pokutu, na kterou vznikne poškozené smluvní straně nárok dle této smlouvy, je druhá smluvní strana povinna uhradit do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty. Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb je doručena třetím pracovním dnem po jejím odeslání. 
V případě, že Klient, Člen či Zákazník zpřístupní či jinak zveřejní třetí osobě jakoukoliv důvěrnou informaci o jím využívané službě/Produktu poskytnuté Společností, čímž vznikne Společnosti prokazatelná škoda, zejména umožní-li třetí straně přístup k jeho účtu registrovanému u Společnosti, nebo poskytne-li třetí osobě jemu poskytnuté informace Společností, zavazuje se uhradit Společnosti smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých). 
11. Konkurenční doložka 

Využití informací a znalostí získaných Klientem, Členem či Zákazníkem při spolupráci se Společností by mohlo Společnosti závažným způsobem ztížit činnost. Klient, Člen či Zákazník se proto zavazuje, že po dobu trvání spolupráce na základě této smlouvy, a po dobu 5 let (pěti let) po skončení daného smluvního vztahu, se zdrží výkonu výdělečné činnosti a podobné aktivity shodné s předmětem činnosti Společnosti, která by měla vůči němu soutěžní povahu. Zejména se tedy Klient, Člen či Zákazník zavazuje, že nebude jako fyzická osoba podnikající vykonávat činnost, která je shodná či obdobná s předmětem činnosti Společnosti, a zároveň nebude ani faktickým (neformálním) vlastníkem ani účastníkem na Společnosti se stejným nebo obdobným předmětem podnikání. Konkurence se vztahuje na celou dobu trvání smluvního vztahu, stejně tak po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu. Při porušení této povinnosti Klientem, Členem či Zákazníkem se tento zavazuje uhradit Společnosti smluvní pokutu ve výši 5.000.000,- Kč, (pět milionů korun), jejíž úhradou není dotčen nárok na náhradu škody. 
12. Trvání smlouvy, ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy 

Jednotlivé smlouvy jsou uzavírány jak na dobu určitou s možností jejich prodloužení, a to na dobu jednoho měsíce nebo jednoho roku dle uzavření smlouvy, tak na dobu neurčitou. Pokud je smlouva, nebo přistoupení k těmto VOP, uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, tedy prostřednictvím webových Stránek, má Klient, Člen či Zákazník v souladu s § 1829 an. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, právo odstoupit od této smlouvy (VOP) ve lhůtě 14 dní ode dne uzavření smlouvy, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. 
Dále je Klient, Člen či Zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy (VOP) v případě podstatného porušení smlouvy (VOP) Společností. Klient, Člen či Zákazník v případě využití práva na odstoupení od smlouvy (od VOP) zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 dnů od odstoupení od smlouvy (VOP), veškeré podklady, které od něho obdržel, včetně všech jeho součástí a příslušenství. 
Odstoupí-li Klient, Člen či Zákazník oprávněně od této smlouvy (těchto VOP), je Společnost povinna bez zbytečného odkladu ukončit poskytování a přístup Klientovi, Členu či Zákazníkovi k Produktům Společnosti. 
Společnost dbá na dobrou orientaci v oblasti trhu s poskytovanými Produkty, přesto může výjimečně dojít k situacím, kdy nebude schopna objednaný Produkt poskytnout za sjednaných podmínek. Společnost si proto vyhrazuje právo v takových případech odstoupit od smlouvy (VOP). 
Klient, Člen či Zákazník bere na vědomí, že Společnost je oprávněna odstoupit od smlouvy (VOP) uzavřené s Klientem, Členem či Zákazníkem, který v rámci jakéhokoli závazkového vztahu se Společností porušil jakoukoliv svou povinnost podstatným způsobem. Porušení předchozího závazkového vztahu podstatným způsobem se považuje pro účely odstoupení od smlouvy (VOP) za chování ve smyslu § 2002 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
Odstoupení od smlouvy adresované Společnosti musí být adresováno na elektronické komunikační prostředky Společnosti. Odstoupení od smlouvy adresované Klientovi, Členovi či Zákazníkovi je prostřednictvím elektronické komunikace, které Klient, Člen či Zákazník sdělil při vyplňování formuláře jako kontaktní údaje. V případě, že taková adresa nebude existovat, či bude Klientem, Členem či Zákazníkem vyplněna nesprávně, nastává po 10 dnech od marného uplynutí neúspěšného doručení na sdělenou elektronickou adresu fikce doručení. 
13. Reklamační řád 

Klient,Člen či Zákazník má povinnost případnou reklamaci ohlásit prostřednictvím webové stránky www.crptnit.cz, www.crptnit.com, nebo prostřednictvím elektronické komunikace, a to zejména emailem na adresu podpora@crptnit.cz. V náležitostech reklamace je nutné tuto zaslat z emailové adresy vyplněné při vyplnění formuláře o objednání Produktu nebo registraci do programu. Mezi podstatné náležitosti patří zejména uvedení jména, příjmení, emailové adresy, telefonního kontaktu a předmětu reklamace. Klient, Člen či Zákazník bude kontaktován o průběhu vyřízení reklamace prostřednictvím elektronické komunikace na dálku uvedené při vyplnění formuláře a dle kontaktů na Stránkách. Reklamaci Společnost vyřídí bez zbytečného odkladu. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se Klientem, Členem či Zákazníkem Společnosti. 
14. Ochrana osobních údajů 

Společnost se zavazuje dodržovat ochranu soukromí bývalých, současných i budoucích Klientů, Členů či Zákazníků stránek www.crptnit.cz, www.crptnit.com a současně též Společnosti. Společnost neposkytuje údaje o svých Klientech, Členech a Zákaznících třetím stranám, jestliže tak nevyžaduje zákon nebo úřední povinnost. Údaje Společnost získává jen při vyplnění údajů prostřednictvím registračního formuláře na Stránkách a může je použít jen v souladu se zákonem, v souladu s obchodními podmínkami Společnosti uvedených na Stránkách www.crptnit.cz, www.crptnit.com, a dále na ověření identity Klienta, Člena nebo Zákazníka, vytvoření jeho účtu, poskytovaní služeb souvisejících se službami a produkty Společnosti, které dotyčná osoba využívá a informování této osoby o věcech relevantních obchodnímu vztahu mezi dotyčnou osobou a Společností. Všechny informace jsou považované za důvěrné a zavazují Společnost a její zaměstnance k mlčenlivosti. Návštěvou těchto stránek Klient, Člen, Zákazník souhlasí s uvedenými podmínkami týkajícími se ochrany soukromí. 
Společnost zpracovává osobní údaje klientů za účelem plnění svých smluvních povinností a provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost Klienta, Člena či Zákazníka za účelem plnění zákonných povinností, a dále na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů k marketingovým účelům (dále jen „Marketingový souhlas“). Klient, Člen a Zákazník tímto uděluje souhlas se zasíláním marketingových kampaní, newsletterů a obchodních nabídek Společnosti. Marketingové kampaně, newslettery a obchodní nabídky budou Klientovi, Členovi či Zákazníkovi zasílány elektronickou formou. Marketingový souhlas se nevztahuje na zpracování těch údajů, které Společnost potřebuje k plnění svých smluvních povinností nebo je-li to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů Společnosti. Povinné údaje jsou označeny, případně sděleny na osobním jednání s Klientem, Členem či Zákazníkem. Jejich nesdělení může být důvodem pro odmítnutí spolupráce. Údaje získané za účelem plnění právních a smluvních povinností jsou archivovány v souladu s platnými právními předpisy. 
Klient, Člen či Zákazník poskytuje informace sloužící k jeho identifikaci a kontrole podle zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Neodpoví-li Klient, Člen či Zákazník na některou z otázek Společnosti při náhodném zjišťování portfolia Společnosti, nebo odpoví-li na některou z otázek nepravdivě nebo neúplně, je Společnost oprávněna odmítnout s Klientem, Členem či Zákazníkem uskutečnit obchod nebo vstoupit do obchodního vztahu. 
Žádný Klient, Člen či Zákazník Společnosti nesmí v žádném případě poskytovat údaje o svých účtech jakékoli třetí osobě. Každý Klient, Člen či Zákazník má právo si svoje citlivé informace chránit a neposkytovat je třetím osobám, kterým by mohly umožnit takovýmto způsobem přístup k jejich účtu na www.crptnit.cz, www.crptnit.com nebo obchodnímu účtu. Za takto způsobené škody nenese Společnost žádnou odpovědnost.
 15. Závěrečná ustanovení 

Společnost se zavazuje o své Klienty, Členy či Zákazníky starat a pro každého návštěvníka existuje emailová adresa podpora@crptnit.cz. Prostřednictvím této e-mailové adresy se mohou Klienti, Členové, Zákazníci i Návštěvníci kdykoli spojit s technickou podporou Společnosti na Facebookových stránkách www.crptnit.cz, www.crptnit.com, která jejich dotazy vyřeší. Každá záležitost je řešena 7 dní v týdnu od 9:00 do 17:00 hodin. Každá osoba získá po oznámení problému potvrzení od Společnosti o začátku řešení dané záležitosti a každá osoba bude o dané záležitosti a jejím vývoji předběžně informovaná. 
Společnost si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli upravit nebo změnit. 


Tyto Všeobecné Obchodní Podmínky jsou účinné počínaje dnem 1. března 2018.